1. ALGEMEEN

1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidtherapeut(en)’ verstaan alle medewerkers van Femke Strang Huidkliniek gevestigd te ECI 5A, 6041 MA Roermond. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH, ook staan de huidtherapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst van toepassing (WGBO).
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. TOESTEMMING

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de huidtherapeut.
3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4. INFORMATIE EN VASTLEGGING

4.1 De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. TARIEVEN EN ZORGVERZEKERING

5.1 Het eerste consult is gratis en geheel vrijblijvend.
5.2 Tijdens het eerste consult wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen.
5.3 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.
5.4 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt.
5.5 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
5.6 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.
5.7 Indien Femke Strang Huidkliniek de factuur rechtstreeks elektronisch indient bij de zorgverzekeraar van de cliënt, en deze wordt vervolgens(gedeeltelijk) afgewezen om wat voor een reden dan ook, dan krijgt de cliënt de (rest)factuur thuis gestuurd en dient dan het desbetreffende bedrag zelf rechtstreeks aan Femke Strang Huidkliniek te betalen, binnen de betalingstermijn.

6. BETALING

6.1 Oedeemtherapie wordt rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de huidtherapeut betaald. Indien er sprake is van een chronische indicatie worden de eerste twintig behandelingen uit het aanvullende pakket vergoed, mits u een aanvullende verzekering heeft. Vanaf de eenentwintigste behandeling wordt de therapie vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een chronische aandoening wordt er een machtiging afgegeven door uw zorgverzekeraar. De machtiging wordt door de huidtherapeut aangevraagd. Benodigdheden hiervoor zijn een verwijsbrief van de arts met een duidelijke omschrijving van de aandoening en voorgeschreven therapie. Voor alle overige behandelingen ontvangt de cliënt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.4 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeute instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. ANNULERING

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan is Femke Strang Huidkliniek genoodzaakt om 50% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
7.3 Afspraken kunnen door de cliënt en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch of per e-mailbericht (via info@femkestranghuidkliniek.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Femke Strang Huidkliniek geregistreerd op het moment dat door de cliënt wordt gebeld, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen (zie eveneens de contactgegevens op www.femkestranghuidkliniek.nl).

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De aansprakelijkheid van Femke Strang Huidkliniek, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Femke Strang Huidkliniek beperkt tot het bedrag van de factuur.
8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
8.4 Femke Strang Huidkliniek is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
8.5 Femke Strang Huidkliniek kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De huidtherapeut kan alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
8.6 Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Femke Strang Huidkliniek daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde cliënten niet aanslaan.

9. KLACHTEN

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Femke Strang Huidkliniek. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.
9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (‘PAC’). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.

10. NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. WIJZIGINGEN

12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.